ماهی های مخصوص کباب

179,000تومان

1,360,000تومان

940,000تومان

980,000تومان

139,500تومان

99,000تومان

308,000تومان

1,200,000تومان

343,000تومان

616,000تومان

186,000تومان

233,000تومان

279,000تومان

239,000تومان

299,000تومان

358,000تومان

سفارش تلفنی 02122034831